fragt Fri fragt over 299,- Ellers 49 kr. tung_fragt Tung fragt 299 kr. kundeservice Kundeservice kl. 10 - 15. Kontakt os

Salgs og -leveringsbetingelser generelt

 
Betalingsbetingelser:
Ved køb hos HM er betalingsbetingelserne altid netto kontant.
 
Skal der oprettes en løbende konto, skal kunden være momsregistreret. Desuden må kunden eller kundens adresse ikke være registreret ved RKI, hvilket vil blive undersøgt ved oprettelsen.
 
Er man kontokunde, er betalingsbetingelserne 8 dage fra fakturadato for reparationer, reservedele samt butiksvarer og netto kontant for maskiner med mindre andet er aftalt.
 
Ved for sen betaling vil der blive beregnet morarenter på 1,65% pr. måned regnet fra forfaldsdag til betalingsdag. Renten vil blive tilskrevet månedlig og vil kunne ses på det tilsendte kontoudtog.
 
Ved udsendelse af erindringsskrivelser med anmodning om betaling efter at forfaldsdag er overskredet, vil der blive beregnet et rykkergebyr på kr. 100,00. Gebyret tilskrives den til enhver tid værende saldo og vil fremgå af det tilsendte kontoudtog.
 
Er saldoen på kontoen forfalden til betaling eller kunden bliver registreret ved RKI, forbeholder HM sig ret til, uden varsel, at lukke kontoen for yderligere køb. 
 
Er kontoen lukket, vil den ikke blive åbnet ved betaling uden forudgående aftale mellem Kunde og Bogholderiet i Hjallerup.
 
Har en fordring på kontoen været overgivet til retslig inkasso eller der tidligere er konstateret tab, vil kontoen ikke blive åbnet igen!
 
Flytter kontohaver, er kontohaver pligtig til straks at meddele dette til HM.
Sker dette ikke, forbeholder HM sig ret til at lukke kontoen med den virkning, at saldoen på kontoen forfalder til øjeblikkelig betaling.
 
HM påtager sig ikke noget ansvar for misbrug af en kundes konto. HM tilråder, at enhver konto forsynes med adgangskode for at hindre misbrug.
 
Tilbud:
 
Har HM afgivet et skriftligt tilbud på varer/ydelser, er tilbudet gældende i 8 dage fra tilbudsdato, hvis ikke andet er nævnt i tilbudet.
 
Garanti / Reklamation:
 
Ved køb af alle varer og ydelser, med undtagelse af brugte varer/brugte maskiner, er købeloven gældende.
Køber er pligtig til, efter modtagelse af varen, at undersøge denne og senest 14 dage efter modtagelsen at reklamere over eventuelle mangler.
 
Ved køb af brugte varer/brugte maskiner er disse købt som beset uden nogen form for garanti, medmindre andet er skriftligt aftalt.
 
Ved køb af ny og brugte landbrugsmaskiner er der aldrig reklamationsret på sliddele såsom remme, knive, skær, olie mv.
Skader forårsaget af købers manglende vedligeholdelse, i henhold til forskrifter på det købte, vil aldrig være reklamationsberettiget. Dette kunne eksempelvis være følgeskader af købers manglende udskiftning af remme, olie mv., hvor kontrol af dette er naturligt ved brug af maskinen.
 
Ved køb af reparation på maskiner for kundens regning, vil HM’s værkfører altid redegøre for, hvorledes maskinen forskriftsmæssigt skal repareres. Ønsker kunden en mindre reparation end det af værkføreren foreslåede, er følgerne af denne begrænsede reparation HM uvedkommende.
 
Ved eventuel fejlreparation forbeholder HM sig ret til at foretage afhjælpning i relation til en eventuel mangel. Afhjælpning af en eventuel mangel kan ikke foretages af 3.de mand uden accept af HM.
 
Ved køb af skaffevarer, som HM skal bestille hjem efter ønske fra kunden, kan disse ikke returneres uden forudgående aftale. Er der undtagelsesvis indgået aftale om returnering, vil der altid blive beregnet et ekspeditionsgebyr på 10% af varens udsalgspris samt pris for returfragt til leverandøren. Dette gælder dog ikke ved en eventuel fejlekspedition fra HM’s side.
Ved køb af ikke-skaffevarer er der en fortrydelsesret på 14 dage. Der vil altid blive beregnet et returgebyr på 10% af varens salgspris, medmindre andet er aftalt.
 
Leveringsbetingelser:
 
Levering er altid ab HM, med mindre andet er aftalt. Fragt og forsikring er således for kundens regning med mindre andet er aftalt.
Såfremt en levering bliver forsinket, kan køber ikke, medmindre kunden har betinget sig levering nøjagtig til en bestemt tid, hæve købet, men er pligtig til at modtage det købte.
 
Ejendomsret:
 
Ejendomsretten til det købte forbliver ved HM, indtil fyldestgørende betaling er foretaget.
 
Ansvar:
 
HM kan aldrig, herunder i forsinkelses eller i mangelstilfælde, blive ansvarlig for kundens indirekte tab, herunder driftstab.
 
Produktansvar:
HM’s erstatningsansvar i tilfælde af tingskade i produktansvarssager kan aldrig overstige kr. 1.000.000,00.